جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 239280
  تاریخ انتشار : 2 خرداد 1397 9:41
  تعداد بازدید : 268

  تازه های مقالات فارسی اردیبهشت ماه 97

  تازه های مقالات فارسی اردیبهشت ماه 97


  رکورد

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۱۳۳۰۵

  بررسي اجمالي تغييرات قانون جديد آيين دادرسي کيفري/ محمد نيازي.- دانش پژوهان. ۱۳۹۳-۱۳۹۴، سال دوازدهم- سيزدهم،شماره ۳۶-۳۴، پاييز-زمستان؛ شماره شماره ،سال دوازدهم-سيزدهم ۳۴-۳۶، پاييز-زمستان: ص. ۶۴-۸۷.

  ۱۳۳۰۶

  بررسي و نقد حکم اولي حرمت ازدواج فرزندپذير با فرزندخوانده/ سيدعلي جواهري.- دانش پژوهان. ۱۳۹۳-۱۳۹۴، سال دوازدهم- سيزدهم،شماره ۳۶-۳۴، پاييز-زمستان؛ شماره شماره ،سال دوازدهم-سيزدهم ۳۴-۳۶، پاييز-زمستان: ص. ۸۸-۱۱۴.

  ۱۳۳۰۷

  هويت و هژموني حقوق بشر بين المللي=Identity and the Hegemony of Universal Human Rights/ توني اوانز.- حقوق بشر. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره 2 (پياپي ۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۳-۲۴.

  ۱۳۳۰۸

  حقوق مبتني بر هويت=Rights of Identity/ دانيل کافمن.- حقوق بشر. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره 2 (پياپي ۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۲۵-۵۸.

  ۱۳۳۰۹

  هويت، زبان و حقوق، چشـم انداز تئوري انتقـادي=Identity, Language, and Rights: A Critical Theory Perspective/ اميد پيرو شباني.- حقوق بشر. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره 2 (پياپي ۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۵۹-۸۴.

  ۱۳۳۱۰

  ايجاد رابطه شهروندي در عصر حقوق بشر از طريق جنگ=Constructing Citizenship through War in the Human Rights Era/ تيموتي ويليام واترز.- حقوق بشر. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره 2 (پياپي ۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۸۵-۱۰۰.

  ۱۳۳۱۱

  حقوق بشر، امنيت انساني و الاهيات سياسي=Human Rights, Human Security and Political Theologies/ آلهاندرو لوريته اسکوريهيولا.- حقوق بشر. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره 2 (پياپي ۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۱-۱۲۸.

  ۱۳۳۱۲

  ترويج صلح، تحقق دموکراسي صرويکرد دادگاه اروپايي حقوق بشر  نسبت به اسلام=Promoting Peace, En forcing  Democracy? The European Court of Human Rights  Treatment of Islam/ ادل هيوز.- حقوق بشر. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره 2 (پياپي ۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۹-۱۵۴.

  ۱۳۳۱۳

  توليد صيانتي از منابع نفت گاز: بررسي قرارداد مطلوب از منظر توليد صيانتي/ رضا فرهمند.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۱، بهار: ص. ۱-۳۲.

  ۱۳۳۱۴

  نقش فورس ماژور در ضمانت نامه هاي بانکي/ حسين قربانيان، مليحه طاهر.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۱، بهار: ص. ۳۳-۵۹.

  ۱۳۳۱۵

  بررسي حقوق شرکت هاي بيمه در مقابل بيمه گذار با توجه به قوانين و شرايط عمومي بيمه نامه ها/ حسين اسکندري، حسن اسکندري.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۱، بهار: ص. ۶۱-۹۲.

  ۱۳۳۱۶

  تاثير حقوق انحصاري اختراع بر قيمت دارو/ سيد حسن ميرحسيني، حسين اسکندري، حسن اسکندري.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۱، بهار: ص. ۹۳-۱۱۸.

  ۱۳۳۱۷

  انتقال فناوري و توليد داخلي داروها در کشورهاي در حال توسعه مربوط به يک سري از مطالعات موردي توسط دبيرخانه UNCTAD/ اسماعيل بهاري.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۱، بهار: ص. ۱۱۹-۱۴۳.

  ۱۳۳۱۸

  توقف در شرکت هاي چند مليتي/ باقر گلواني.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۲، تابستان: ص. ۳-۳۲.

  ۱۳۳۱۹

  اعلاميه توسعه هزاره و پيمان جهاني ملل متحد، رويکردي نوين به تئوري مسئوليت اجتماعي شرکت هاي فراملي در حقوق بين الملل سرمايه گذاري/ عبدالرضا ويسي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۲، تابستان: ص. ۳۳-۶۲.

  ۱۳۳۲۰

  بررسي روابط و تعهدات بانک ها در اعتبارات اسنادي در پرتو مقررات UCP600/ حسين قربانيان، سيد جعفر هاشمي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۲، تابستان: ص. ۶۳-۱۰۲.

  ۱۳۳۲۱

  بررسي تجارت بين المللي خدمات حقوقي ايران پس از مقررات سازمان تجارت جهاني/ عليرضا فلسفي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۲، تابستان: ص. ۱۰۳-۱۳۴.

  ۱۳۳۲۲

  توافقات مقدماتي در تجارت بين الملل/ سيامک لطفياني.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۲، تابستان: ص. ۱۳۵-۱۵۶.

  ۱۳۳۲۳

  جذابيت سرمايه گذاري خارجي در پرتو قراردادهاي نفتي/ الهه اخباري.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۳، پاييز: ص. ۱-۲۶.

  ۱۳۳۲۴

  نقش قانون حاکم در صدور اقدامات تاميني در داوري هاي داخلي و تجاري بين المللي/ آتوسا رحيم زاده.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۳، پاييز: ص. ۲۷-۵۴.

  ۱۳۳۲۵

  قوه قاهره در فقه، حقوق ايران و اسناد تجارت بين المللي/ جعفر زنگنه شهرکي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۳، پاييز: ص. ۵۵-۸۴.

  ۱۳۳۲۶

  بررسي تطبيقي خسارت ناشي از عيب کالا در حقوق ايران، انگليس و کنوانسيون بيع بين المللي/ علي قربانزاده هريس.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۳، پاييز: ص. ۸۵-۱۰۴.

  ۱۳۳۲۷

  بررسي تناقض بين اعمال اصل رفتار ملي و مسائل محيط زيستي توسط کشورها در رويه حقوقي سازمان جهاني تجارت/ نوح اماني، علي پورقصاب اميري، رضا فرهادي علي آبادي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۳، پاييز: ص. ۱۰۵-۱۲۲.

  ۱۳۳۲۸

  سير تاريخي پذيرش شخصيت حقوقي افراد، در حقوق بين الملل بشر/ مريم احمدي نژاد، محسن متاجي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۲، بهار و تابستان(پياپي ۹): ص. ۷-۲۲.

  ۱۳۳۲۹

  نقد و بررسي تئوکراسي/ مرتضي الياسي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۲، بهار و تابستان(پياپي ۹): ص. ۲۳-۳۷.

  ۱۳۳۳۰

  عملکرد دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان در حمايت از خانواده/ حامد عبداللهي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۲، بهار و تابستان(پياپي ۹): ص. ۳۹-۵۴.

  ۱۳۳۳۱

  نقد و بررسي مباني آزادي در ليبراليسم از منظر اسلام/ محمدرضا باقرزاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۲، بهار و تابستان(پياپي ۹): ص. ۵۵-۷۵.

  ۱۳۳۳۲

  محدوديت هاي قانون اساسي بر حقوق کيفري؛ مطالعه موردي قانون اساسي ايران و آمريکا/ فهيم مصطفي زاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۲، بهار و تابستان(پياپي ۹): ص. ۷۷-۹۲.

  ۱۳۳۳۳

  مباني مشروعيت دادرسي اساسي/ محمد ناطقي، سيدابراهيم حسيني.- انديشه هاي حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۲، بهار و تابستان(پياپي ۹): ص. ۹۳-۱۱۰.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
25